/home/html/patifu.cz/public_html/wp-content/themes/ptf/page.php

Pravidla cestovatelské soutěže pro Facebook a Instagram

Pravidla cestovatelské soutěže pro Facebook a Instagram

  1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost VETO ECO s.r.o., se sídlem Sportovců 520, 272 04 Kladno, IČ:  25254910 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 66444 (dále jen Pořadatel).

  1. Termín a lokalizace

2.1. Soutěž probíhá od 3. 7. 2023 do 31. 8. 2023 (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžními příspěvky na facebookových, anebo zaslané soukromou zprávou na instagramových stránkách PÂTIFU po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.   

2.2. Soutěž probíhá na území České republiky.  

  1. Podmínky účasti v soutěži

3.1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let nejpozději v den předcházející prvnímu dni Doby platnosti soutěže a s adresou pro doručování na území České republiky (dále jen Soutěžící). 

3.2. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či k dalším společnostem pověřeným zajištěním této soutěže a dále osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Každý soutěžící je oprávněn se do soutěže zapojit maximálně jednou, tj. vložit maximálně jeden komentář soutěžního charakteru na facebookový či instagramový profil pořadatele.

  1. Princip soutěže

4.1. Principem soutěže je přidat do komentářů pod tento soutěžní příspěvek na facebookových či zaslat soukromou zprávou na instagramových stránkách PÂTIFU odpověď na soutěžní zadání: 

->  Zvěčněte PÂTIFU tam, kde by ho nikdo nečekal! Fotku vložte na facebooku do komentáře či zašlete soukromou zprávou na instagramu a nezapomeňte slovně doplnit, kam PÂTIFU zavítalo!

4.2. Ze všech komentářů, které budou umístěny pod soutěžní příspěvek (facebook), anebo budou zaslány soukromou zprávou (instagram) v době trvání soutěže (viz článek II. Termín a lokalizace) výhru získá 10 autorů komentáře na Facebooku a 10 autorů zpráv na Instagramu. Vybrány budou nejoriginálnější komentáře a zprávy. Všichni výherci obdrží dárkové balení PÂTIFU.

4.3. Soutěžní komentář nesmí: a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;  b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;  c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;  d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;  e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;  f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;  g) obsahovat skrytou reklamu;  h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

4.4. Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

4.5. Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

4.6. Nahráním soutěžního příspěvku či komentáře uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.

4.7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do soutěže nebo jej po dobu trvání soutěže, či po jejím skončení, i bez odůvodnění, kdykoli odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

  1. Odměny a výhry v soutěži

5.1. Výhra v soutěži je následující:

Dárkové balení PÂTIFU pro 10 výherců z facebookové stránky a Dárkové balení PÂTIFU pro 10 výherců z instagramové stránky.

5.2. Výběr výherců Pořadatel Soutěže provede po skončení soutěže do 3. 9. 2023. 

Výherci budou obeznámeni o výhře prostřednictvím soukromé zprávy na jejich facebookovém nebo instagramovém profilu do 7. 9. 2023.

5.3. Výhry budou odeslány do 14 dnů od vyhlášení výherců soutěže na adresu výherců, kterou výherci poskytnou, nebo do 30 dní zavezeny prostřednictvím pověřeného zaměstnance pořadatele soutěže. V případě, že výherce adresu neposkytne, nebo si cenu v termínu nevyzvedne, cena propadá.

  1. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

Účastí v této soutěži dle článku III. těchto pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB a IG stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.

Účastí v soutěži dle článku III. těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

  1. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookových i Instagramových stránkách soutěže.

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook ani Instagram, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu  www.facebook.com/

V Kladně dne 26. 6. 2023

Diskuze

Koupíte v každé DM drogerii, Globusu, Tescu a v prodejnách se zdravou výživou po celé ČR.